Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Informacje

Kontakt

  • NIP: 727-241-05-89
  • E-mail:kmg@bhpkadryplace.pl
  • Telefon606 450 336
  • Godziny działania sklepupon.-pt. 9.00 - 16.00,

Zmiana języka

PolskiAngielski
1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP prowadzonych przez „KMG bhp kadry płace zus” w formie samokształcenia kierowanego za pośrednictwem Internetu i elektronicznej platformy edukacyjnej


§ 1
 

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w postaci szkoleń okresowych BHP, świadczonych przez „KMG bhp kadry płace zus” w postaci samokształcenia kierowanego za pośrednictwem Internetu i platformy edukacyjnej.


§ 2
 

Definicje i pojęcia używane w regulaminie:
„KMG bhp kadry płace zus” Marzena Grabowska, 92-111 Łódź ul. Krasińskiego 12,
NIP: 727-241-05-89, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 5 marca 2012 roku – właściciel szkolenia.
Platforma edukacyjna – wirtualny portal dostępny w Internecie, na którym umieszczone zostały szkolenia okresowe BHP – www.kursbhp.hekko.pl .
Zleceniodawca – klient, który wykupił szkolenie okresowe BHP na platformie dla siebie lub dla Użytkownika. Zleceniodawca jest również Użytkownikiem.
Użytkownik – pracownik zatrudniony na umowę o pracę przez Zleceniodawcę, wskazany z imienia i nazwiska i skierowany do udziału w odpowiednim szkoleniu przez Zleceniodawcę.
Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lipca 2004 r, w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)
Szkolenie - odpowiednio "szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno- biurowych i innych" lub „szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami" lub „szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych” lub „szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w wersji anglojęzycznej” zgodne z rozporządzeniem.
Zaświadczenie - pisemny dokument potwierdzający ukończenie okresowego Szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym przez Użytkownika zgodne ze wzorem zawartym w ww. rozporządzeniu.


§ 3
 

Przebieg szkolenia

1. Do prawidłowego działania Platformy na komputerze Użytkownika konieczne jest posiadanie przez niego przeglądarki internetowej. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail, do którego ma bezpośredni dostęp.
2. Zleceniodawca w ramach zaakceptowanej umowy zobowiązany jest dostarczyć dane z adresami e-mail Użytkowników, ich Imiona i Nazwiska, daty i miejsca urodzin oraz zajmowane stanowiska w formie pliku tekstowego, dokumentu, e-mail lub pliku Excel.
3. Na podane adresy mailowe Zleceniobiorca wysyła wiadomość z informacjami umożliwiającymi dostęp do platformy edukacyjnej.
4. Szkolenia okresowe BHP kończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.
5. Zaświadczenie przesyłane jest pocztą po zakończeniu szkolenia przez wszystkich Użytkowników zgłoszonych przez Zleceniodawcę. Do zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem dołączona jest niezbędna dokumentacja.
6. Użytkownikowi z powodu rezygnacji lub nieukończenia szkolenia z powodów niezależnych od „KMG bhp kadry płace zus” nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty wniesionej za kurs płatny.
7. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się w trakcie korzystania z usług Platformy e-learningowej treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp., a także nie wolno mu nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych „KMG bhp kadry płace zus” lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Platformy.


§ 4
 

Odpłatność za dostęp do szkolenia

1. Opłata będzie dokonywana przez Zleceniodawcę na konto firmy „KMG bhp kadry płace zus” lub przez Szybkie płatności: payU lub przelewy24.pl  Oryginalny druk faktury zostanie wysłany pocztą elektroniczna na podany adres e-mail.
2. Opłaty za dostęp do szkolenia zgodne z ofertą zawartą na platformie oraz z ewentualnymi wcześniejszymi ustaleniami stron, Zleceniodawca wnosi za pomocą szybkich e-płatności lub na podane w fakturze, stronie internetowej, mailu konto „KMG bhp kadry płace zus” Marzena Grabowska, wpisując w tytule przelewu: E-szkolenie BHP, nazwa firmy.
3. Szkolenie okresowe BHP jest udostępniane na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.
4. Zapłata za szkolenie wnoszona jest najpóźniej przed wysyłka dokumentów szkolenia.
5. Opłata zawiera koszt dostępu do szkolenia okresowego BHP w formie e-learningu, testu końcowego oraz wystawienia i wysłania Zaświadczenia i dokumentacji przesyłką listowną poleconą na adres wskazany przez Zleceniodawcę.


§ 5
 

Prawa autorskie

1. Zawartość strony internetowej Organizatora jak i wszelkie materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi. (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)).
2. Użytkownik ma obowiązek:
a) korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,
b) podać w formularzach i swoim profilu na Platformie prawdziwe dane.
3. Użytkownik nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść kursu osobom trzecim.
4. Użytkownik nie może kopiować w części ani w całości treści i zawartości platformy, strony internetowej i szkoleń okresowych BHP.


§ 6
 

Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie lub rejestrując się na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez „KMG bhp kadry płace zus” wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Użytkownikowi z tego tytułu przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. „KMG bhp kadry płace zus” zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.
2. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) „KMG bhp kadry płace zus” może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) datę i miejsce urodzenia Użytkownika,
c) adres poczty elektronicznej Użytkownika,
d) miejsce i adres miejsca pracy Użytkownika,
e) stanowisko w miejscu pracy Użytkownika.
3. Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.
4. Dane osobowe Klientów , dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
5. Dane osobowe Klientów , dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane Grupie DialCom24, Dane Grupy: PayPro SA , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000; DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000
Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24.pl
 


§ 7
 

Reklamacje

1. W przypadku niepoprawnego działania szkolenia Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie administratora systemu wysyłając wiadomość na adres e-mail: kmg@bhpkadryplace.pl
2. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko Użytkownika składającego reklamację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis niepożądanego zdarzenia wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie.


§ 8
 

Postanowienia końcowe

1. „KMG bhp kadry płace zus” dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platformy.
2. „KMG bhp kadry płace zus” zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia.
3. „KMG bhp kadry płace zus” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania przez niego z Usług; w szczególności za utratę danych, połączenia z siecią, przerwy w transmisji danych, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od „KMG bhp kadry płace zus”.
Za czynniki niezależne od „KMG bhp kadry płace zus” uważa się w szczególności:
a) przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
b) awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych, c) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą „KMG bhp kadry płace zus” wiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
4. „KMG bhp kadry płace zus” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.
5. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie wchodzą w życie z datą ich publikacji na stronie internetowej www.bhpkadryplace.com.pl. Użytkownicy posiadający już konta w Platformie o zmianach regulaminu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
7. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platformy. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora serwisu.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl